Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken

Wie zijn wij?


 

Oprichting

Het Sociaal fonds 311 werd opgericht op 1 januari 1978. Momenteel is het de CAO van 22 maart 2007 die de statuten van het fonds bepaalt en de werking ervan regelt.

CAO

Doel

Het Sociaal fonds heeft als voorwerp :

  1. het innen van de bijdragen die nodig zijn voor zijn werking;
  2. het financieren, organiseren en toekennen van bijkomende sociale voordelen op het gebied van :
    a) de korting op de syndicale bijdrage; b) de toekenning van bijzondere premies; c) de beroeps- en syndicale opleiding van de werknemers en vooral van de jongeren; d) de veiligheid, de hygiëne en de vrijetijdsbesteding van de werknemers.

Financiering

Het fonds beschikt over de bijdragen verschuldigd door de ondernemingen die ressorteren onder het paritair comité. Het bedrag van de basisbijdrage voor 2019 per werknemer in dienst op 30 september 2018 bedraagt 72€/werknemer. De tewerkstellingsbijdrage voor 2019 bedraagt 0,12 % van 4 maal de brutolonen van het derde kwartaal van 2018.

Beheer

Het Sociaal fonds wordt beheerd door een Raad van beheer, paritair samengesteld uit afgevaardigden van de werkgevers en van de werknemers. Deze Raad telt veertien leden, hetzij zeven afgevaardigden van de werkgevers en zeven afgevaardigden van de organisatie van de werknemers. De leden van de Raad van beheer worden aangeduid onder de effectieve en de plaatsvervangende leden van het paritair comité. Het mandaat van de leden van de Raad van beheer duurt vier jaar. Het mandaat is vernieuwbaar.